Alabama 811 Magazine 2019 Issue 2
P. 1

y l N \\ ‘V V V
ALABAM 
""'*""""'_;. v..,g,.»,.“', .~. 
V .- ,'M_‘.,‘ I; ‘. _ .
‘- ,‘V_ 5) » J,-~ ‘, 9;‘ _.'.\\‘.r.‘ ". '
. ' 3,-)_":“..‘ u 1' ".‘ Q 9 .' ' /'
_ . ‘ _ :' ‘_a _ .
 r la =‘ .9 ‘
» ’ « _;' A
;:~ "’;.:,‘V _- ’ . - I'''_ V’ «C;
. H a “w‘ |' /2;‘; , , 4
‘ . - 1 I 4 H ' . .. _. r '
“W” ‘ 7 4 ~ .'.m
\\ —-~* ». '-» -.l‘‘- - 
, :_.- 4 - I . . ~
“  , “y _ _ > ~
'  ' L T.
. rt‘ ‘ .‘ v ‘ _ I
., _‘ _ _‘_ \\ o
. ,» 1'- V ,,«;?.;_ ,':_ ‘S-q:*‘__ it 5"‘?
 . ~+‘ :29; 2,; - ' _ , '
 ‘ .!_t 1- V y P . . “ I W4: _6\\ H
_ . _. xi: "_ ‘ . . _ :._:A cg’ .>____., - 3,‘ I V V_ 3
3?’ 3;. W‘ .w:..~.: ' A I ~ __ crossbo7_”§’§Qa _f. 
F’ ' v .2143; V — —' 1?. :,'-—:~.§"‘€:..,;-,Be Prev'en ~"~"—“
, , -,~ .3, 5.» ‘ .;‘;\\--i-=-gm .,
1., A ~ , ‘- “ :1’ ' 2 
» * ; 44¢’ -- _3.=  W2 ‘. ‘ : 7- .».r -' * ,:.,- 1-:a:—
 -. ::— «’ - ‘f _ 7*’. ’?$.< rt:
.   ‘ « if 
.4 *:"2;  V ' L :.<:- 
 r«.:~‘«i .~_’}’i~_~,_ . A .. ’=;;f€E3 u-._:_
z-¢..s' ‘-7'“ -‘ —"«r‘ . . . ."‘ ..‘
 4* T _,.A~.-+9’ 

   1   2   3   4   5